Rotterdamse Elementen Fabriek B.V.

Gouderakstraat 7,
3079 DB, Rotterdam
Postbus 91089,
3007 MB, Rotterdam

 

 

Leveringsvoorwaarden

Tel: 010 – 479 35 00
Fax: 010 – 479 28 99
info@ref.nl
www.ref.nl

ABN AMRO: 48 02 68 525
IBAN: NL37ABNA0480268525
BIC Code: ABNANL2A
Postbank: 9040
BTW Nr.: NL803373946B02
KvK Rotterdam: 24011958

Leveringsvoorwaarden Rotterdamse Elementen Fabriek

Artikel 1. Toepasselijkheid:

A) Elke rechtsbetrekking tussen ons en de wederpartij wordt uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden, met dien verstande dat waar sprake is van een onderverdeling van een artikellid in sub 1 en sub 2, sub 1 van toepassing is ten aanzien van een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening vaneen beroep of bedrijf en sub 2 op overige wederpartijen.
B) Eventueel afwijkende voorwaarden die door de wederpartij worden gehanteerd zijn voor ons slechts verbindend indien en voor zover wij ons daar schriftelijk mee akkoord hebben verklaard.
C) Ook overigens dienen afwijkingen van deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.
D) Indien wij schriftelijk akkoord zijn gegaan met de toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden, blijven, ook al wordt dit niet uitdrukkelijk gesteld, de onderhavige voorwaarden voor het overige van kracht.
E) Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan de wederpartij geen rechten voor de toekomst ontlenen.

Artikel 2. Aanbiedingen:

A) Alle aanbiedingen geschieden vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, en zijn gebaseerd op de eventueel verstrekte gegevens, tekeningen, bestekken enz.
B) Alle voor of bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voorons slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door ons is bevestigd. Details behoeven niet te worden verstrekt.

Artikel 3. Overeenkomsten:

A) Overeenkomsten binden ons slechts indien deze schriftelijk door ons zijn bevestigd dan wel vanaf het tijdstip waarop doorons met hun uitvoering een begin is gemaakt.
B) Orders door agenten, vertegenwoordigers en andere tussenpersonen en/of wederverkopers aangenomen, gelden eerst als door ons aangenomen zodra zij door ons schriftelijk zijn bevestigd.
C) Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede afspraken en/of toezeggingen door ons personeel of namens ons gedaan door onze verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussen personen en/of wederverkopers, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.
D) Bij schriftelijke bevestiging van een order door ons geldt de inhoud van de orderbevestiging als de inhoud van de overeenkomst.

Artikel 4. Annuleringen:

Indien de wederpartij, na plaatsing en aanvaarding van de opdracht, deze wenst te annuleren, om welke reden dan ook, dan hebben wij naar vrije keuze het recht hetzij de wederpartij te verplichten tot volledige nakoming van de overeenkomst, hetzij de annulering te accepteren onder de voorwaarde dat de wederpartij binnen een door ons testellen termijn als forfaitaire schadevergoeding een bedrag betaalt, gelijk aan 20% van het bedrag van de opdracht.

Artikel 5. Prijzen:

A) 1. De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de kostprijs bepalende factoren op het moment van de aanbieding. Wij behouden ons het recht voor alle wijzigingen in die kostprijs bepalende factoren, welke zich na het verstrijken van eenperiode van 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst voordoen, aan de wederpartij door te berekenen.
A) 2. De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de kostprijs bepalende factoren op het moment van de aanbieding. Wij behouden ons het recht voor alle na dato van onze aanbieding of orderbevestiging opgekomen wijzigingen in die kostprijs bepalende factoren aan de wederpartij door te berekenen, ook al waren deze kostprijs verhogende omstandigheden reeds bij acceptatie van de bestelling te voorzien.
B) Kosten van aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht of overeenkomst zijn voor rekening van de wederpartij.
C) De prijs is exclusief omzetbelasting, vrachten assurantie.

Artikel 6. (Af)levering:

A) 1. Wij zijn gehouden de overeengekomen (at)levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen, doch voor de (af)levering van zaken, die niet binnen de overeengekomen termijn zijn (af)geleverd, hebben wij het recht op een na- leveringstermijn van14 dagen, ingaande daags nadat wij van de wederpartij een schriftelijke aanmaning tot(af)levering hebben ontvangen.
A) 2. Wij zijn verplicht om de(af)levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen, doch overschrijding daarvan geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding, opschorting dan wel ontbinding der gesloten overeenkomst.
B) (Af)levering geschiedt af fabriek.
C) Deelleveringen zijn toegestaan tenzij het tegendeel is overeengekomen.

Artikel 7. Transport:

Tenzij anders is overeengekomen, zorgt de wederpartij voor het transport der zaken en is dat transport voor haar rekeningen risico.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud:

A) Ook na levering blijvende nog niet verwerkte of aan derden door geleverde zaken, waar deze zich ook mochten bevinden, ons eigendom en wordt de wederpartij geacht de zaken voor ons te houden, tot voldoening door de wederpartij van de tegenprestatie ter zake de door ons krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken of ter zake de krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de wederpartij verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede tot voldoening van de vorderingen wegens tekort schieten en de nakoming van zodanige overeenkomst.
B) De wederpartij is gerechtigd, zolang zij haar verplichtingen jegens ons nakomt, in het kader van een normale bedrijfsuitoefening over de zaken te beschikken.
C) Ingeval van be-,verwerking of vermenging van het geleverde door of bij de wederpartij verkrijgen wij het mede eigendomsrecht van de nieuw ontstane zaak(zaken), c.q. de hoofdzaak en wel voor de waarde van de door ons geleverde(oorspronkelijke) zaken.
D) Indien de wederpartij de door ons geleverde zaken vervreemdt, draagt zij ons reeds nu de rechten over die zij tegenover haar eigen afnemers heeft of zal krijgen, zulks met alle daaraan verbonden rechten en/of zekerheden. Wij kunnen verlangen dat de wederpartij de overdracht aan haar afnemers meedeelt en ons alle inlichtingen en gegevens verstrekt die nodig zijn voor de effectuering van onze rechten.
E) Tot aan het tijdstip van betaling is de wederpartij gehouden de zaken op te slaan op een wijze die hen als ons eigendom kenbaar doet zijn, indien wij zulks verlangen.
F) In geval de wederpartij enige verplichting uit een overeenkomst met betrekking tot uit te voeren werk of verkochte zaken jegens ons niet nakomt, zijn wij zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de zaken terug te nemen.
G) Indien wij een beroep doen op het eigendomsvoorbehoud wordt/worden de overeenkomst(en) ook zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden, onverminderd ons recht tot het vorderen van vergoeding van schaden, gederfde winsten interest.

Artikel 9. Reclames:

A) 1. Eventuele reclames moeten schriftelijk geschieden binnen 14 dagen na ontvangst der zaken of, zulks tenzij door de wet een langere termijn voor het indienen van reclames wordt gesteld. De wederpartij, die het geleverde niet binnen 14dagen na ontvangst daarvan dan wel binnen een eventueel door de wet gestelde termijn, behoorlijk op zijn deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt geacht de levering akkoord te hebben bevonden.
A) 2. Eventuele reclames moeten schriftelijk geschieden, binnen veertien dagen na ontvangst der zaken. De wederpartij, die het geleverde niet binnen veertien dagen na ontvangst daarvan behoorlijk op zijn deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt geacht de levering akkoord te hebben bevonden.
B) Kleine, in de handel gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen in de kwaliteit, kleur, het gewicht en dergelijke komen niet voor reclame in aanmerking.
C) De weder partij zal in geen geval enige aanspraak tegen ons kunnen doen gelden nadat zij een gedeelte van het geleverde of wel in gebruik heeft genomen, be-, of verwerkt, respectievelijk heeft doen in gebruik nemen, be-, of verwerken, of wel aan derden heeft doorgeleverd.
D) Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming, onder de doorons te bepalen voorwaarden. Retourzendingen zullen te allen tijde franco dienen te geschieden. E. Indien een reclame door ons gegrond wordt bevonden, kunnen wij te onzer keuze de zaken waarop de reclame betrekking heeft herstellen, vervangen of aan de wederpartij vergoeden, met uitsluiting van elk ander recht van de wederpartij op schadevergoeding.
E) Het indienen van een reclame ontslaat de wederpartij nimmer van haar betalingsverplichtingen.

Artikel 10. Garantie:

A) Wij garanderen geleverde zaken, behoudens het bepaalde in onderdeel B. van dit artikel, gedurende de tijd van 6maanden na factuurdatum, in dier voege, dat wij alle zaken waaraan gedurende die termijn een hinderlijk gebrek mocht ontstaan ofwel kosteloos zullen herstellen ofwel door andere zullen vervangen ofwel de koopprijs daarvan terug zullen betalen, zulks te onzer keuze. Retourzendingen zullen te allen tijde franco dienen te geschieden.
B) Op de door ons geleverde zaken, wordt, voor zover ze zijn betrokken van derden, door ons niet meer garantie gegeven dan aan ons door onze leveranciers wordt gegeven.
C) Indien wij ter voldoening van onze garantieverplichtingen zaken vervangen ofwel de koopprijs daarvoor terug betalen, worden de betreffende zaken ons eigendom.
D) Onze garantieverplichtingen vervallen in de volgende gevallen onmiddellijk:1. Indien de wederpartij gedurende de garantietermijn zonder onze voorafgaande toestemming reparaties of veranderingen verricht of laat verrichten.2. Indiende wederpartij niet aan haar betalingsverplichtingen voldoet.
E) De wederpartij heeft niet het recht betalingen te weigeren op grond van het feit dat wij onze garantieverplichtingen niet, nogniet of niet ten volle zijn nagekomen.

Artikel 11. Niet-toerekenbare niet-nakoming:

A) Onder niet-toerekenbare niet-nakoming wordt ten deze verstaan: Elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q.onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van ons kan worden verlangd.
B) Onder “niet-toerekenbare niet-nakoming” wordt in ieder geval begrepen: Werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van ons personeel, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij ons c.q. bij onze leveranciers, onvrijwillige storingen of belemmeringen waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder en/of bezwaarlijker wordt, zoals stormschade en/of andere natuurrampen, alsmede toerekenbare niet-nakoming door onze leveranciers, waardoor wij onze verplichtingen jegens de wederpartij niet(meer) kunnen nakomen.
C) Indien zich in de situatie van niet-toerekenbare niet-nakoming voordoet zijn wij gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst definitief te ontbinden.
D) Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen voor de prestaties, die bij de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst zijn verricht voordat van de omstandigheid, welke niet-toerekenbare niet-nakoming oplevert, is gebleken.
E) Wij hebben het recht ons ook op niet-toerekenbare niet-nakoming te beroepen indien de omstandigheid die de niet toerekenbare niet-nakoming oplevert, intreedt nadat onze prestatie geleverd had moeten zijn.

Artikel 12. Aansprakelijkheid:

A) Behoudens, door de wederpartij te bewijzen, opzet of grove schuld van ons of van onze ondergeschikten zijn wij nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade (bedrijfsstoringen en andere onkosten, derving van inkomsten e.d.) waardevermindering van zaken of welke andere schade dan ook, welke als direct of indirect gevolg van door ons geleverde zaken, door ons gegeven adviezen, door ons verrichte werkzaamheden of diensten, vertraging in of achterwege blijven van leveringen, adviezen, werkzaamheden of diensten, voor de wederpartij en/of derden mochten ontstaan.
B) Wij zijn bovendien niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door dat de verkochte/geleverde zaken en/of installaties niet voldoen aan de wettelijke of anderszins van overheidswege gestelde of te stellen eisen aan het gebruik van deze zaken en/of installaties.
C) Indien wij onverhoopt toch tot vergoeding van schade zijn gehouden, zal die vergoeding nimmer de factuurprijs van debetrokken zaken dan wel van de verrichte werkzaamheden overschrijden.
D) Indien wij een beroep zouden kunnen doen op het bepaalde in dit artikel, kunnen onze eventueel aangesproken werknemers daar eveneens een beroep op doen, dit als waren zij zelf bij de overeenkomst partij.

Artikel 13. Vrijwaring:

De wederpartij is uit hoofde van de overeenkomst verplicht ons te vrijwaren voor alle aanspraken van derden tot schadevergoeding jegens ons ter zake van uitvoering van de overeenkomst(levering, verrichting van werkzaamheden of diensten, advisering etc.), uit hoofde van welke oorzaak dan ook, en is aansprakelijk voor alle kosten die daaruit voortvloeien.

Artikel 14. Zekerheidsstelling, kredietwaardigheid:

A) Bij elke overeenkomst door en met ons aangegaan geldt als ontbindende voorwaarde de onvoldoende kredietwaardigheid van onze wederpartij, ook als gedeeltelijke levering heeft plaatsgehad.
B) De wederpartij is verplicht om op eerste aanvraag onzerzijds zekerheid te verstrekken voor de volledige nakoming van haar verplichtingen ter zake van door ons uitgevoerde of nog geheel of gedeeltelijk uit te voeren overeenkomsten in elke door ons gewenste vorm. Indien de wederpartij hieraan geen gevolg geeft, wordt, onverminderd onze overige rechten, al hetgeen zij aan ons uit welken hoofde ook verschuldigd is, ineens opeisbaar.

Artikel 15. Betaling:

A) 1. Indien niet anders is overeengekomen, geschied de betaling van onze facturen binnen 30 dagen na factuurdatum.
A) 2. Betaling van onze facturen dient zonder enige korting of schuldvergelijking te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum.
B) Alle betalingen dienen te geschieden te onzen kantore of op een door ons aan te wijzen rekening.
C) Betalingen dienen te worden voldaan in de valuta waarin de overeengekomen prijzen zijn uitgedrukt.
D) Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door haar verschuldigde rente alsmede van de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals deze zijn bepaald in de volgende artikelen en wordt daarna in mindering geboekt op de oudste openstaande vordering.
E) De wederpartij zal in verzuim zijn door het enkel verstrijken van bovengenoemde termijn van dertig dagen na factuurdatum, ingebrekestelling is daartoe niet vereist.

Artikel 16. Rente:

A) Indien in een langere kredietgeving dan dertig dagen wordt toegestemd of deze ten onrechte wordt genomen, is de wederpartij rente over het factuurbedrag verschuldigd vanaf de factuurdatum.
B) Deze rente bedraagt 1% per maand. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

Artikel 17. Kosten:

A) Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke wij moeten maken in verband met niet-nakoming/tekortkoming van de wederpartij zijn voor haar rekening.
B) In geval van niet tijdige betaling zullen de buitengerechtelijke incassokosten tenminste 10% van het in te vorderen bedrag met een minimum van 150,00 euro bedragen.

Artikel 18. Toepasselijk recht:

Op alle overeenkomsten tussen ons en de wederpartij zal uitsluitend het Nederlands recht van toepassing zijn. De toepasselijkheid van de Eenvormige Wetten betreffende de internationale koop van roerende lichamelijke zaken wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 19. Bevoegde rechter:

A) 1. Alle geschillen welke tussen ons en de wederpartij mochten ontstaan in verband met enige onder de vigeur van de onderhavige voorwaarden vallende rechtsbetrekking zullen, wanneer behorende tot de competentie van eenArrondissementsrechtbank, in eerste instantie uitsluitend worden berecht door de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam.De wederpartij heeft evenwel de bevoegdheid binnen de termijn van een maand, nadat wij ons schriftelijk jegens haar op het onderhavige beding hebben beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter.
A) 2. Alle geschillen welke tussen ons en de wederpartij mochten ontstaan in verband met tussen partijen gesloten overeenkomsten zullen, wanneer behorende tot de competentie van een Arrondissementsrechtbank, in eerste instantie uitsluitend worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam. Gedeponeerd bij de KvK d.d. 13-03-92.

Korte levertijden

De productie in onze eigen fabriek is nog steeds de juiste keuze, waardoor wij een snelle schakel zijn en korte levertijden voor u kunnen realiseren.

Kwaliteit waarborgen

Door jaarlijks te investeren in nieuwe machines en de juiste kennis, kunnen wij voor u de vereiste kwaliteit blijven waarborgen.

Elementen op maat

Door jaarlijks te investeren in nieuwe machines en de juiste kennis, kunnen wij voor u de vereiste kwaliteit blijven waarborgen.